*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

اورژانس حیوانات خانگی

سپتامبر 6, 2019
اورژانس حیوانات خانگی

اورژانس حیوانات خانگی

اورژانس حیوانات خانگی واکسیناسیون و تزریقات در محل با خودرو های مجهز به تجهیزات اورژانس، اعزام تیم مربوطه به محل در صورت نیاز اورژانس حیوانات خانگی […]