*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

الکتروکاردیوگرام عملکرد قلب حیوان خانگی

سپتامبر 6, 2019
الکتروکاردیوگرام کنترل عملکرد قلب حیوان خانگی

الکتروکاردیوگرام کنترل عملکرد قلب حیوان خانگی

الکتروکاردیوگرام کنترل عملکرد قلب حیوان خانگی دستگاه الکتروکاردیوگرام کنترلعملکرد قلب حیوانات خانگی کنترل عملکرد قلبی با دستگاه الکتروکاردیوگرام