*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی

سپتامبر 6, 2019
آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی

آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی

آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی کلینیک سینا در حال راه اندازی می باشد … خونگیری و شمارش کلیه سلول های خون cbc و […]