*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

میکرو چیپ گذاری حیوان خانگی

صدور شناسنامه حیوانات خانگی
صدور شناسنامه حیوانات خانگی
سپتامبر 6, 2019
واکسیناسیون حیوانات خانگی
واکسیناسیون حیوانات خانگی
سپتامبر 6, 2019

میکرو چیپ گذاری حیوان خانگی

صدور شناسنامه بین المللی عکس دار و نصب میکروچیپ

میکرو چیپ گذاری حیوان خانگی جهت شناسایی

میکرو چیپ گذاری حیوان خانگی جهت ردیابی

دیدگاه ها بسته شده است