*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

درمان بیماری های پوستی و آلرژی گربه

جراحی سنگ مثانه سگ
نوامبر 29, 2019
شستشوی سگ
نوامبر 29, 2019

درمان بیماری های پوستی و آلرژی گربه

مشکلات پوستی در گربه ها می تواند علل متفاوتی شامل انگلی، عفونی، آلرژی های غذایی و آلرژی های فصلی یا محیطی داشــته باشد. برخی مشکلات پوستی علت مشخصی داشته و بنابراین درمان بیماری های پوستی و آلرژی گربه آســان خواهد بود. اگرچه ممکن اســت برای پیدا کردن علت یک واکنش آلرژیک نیاز به یک پروسه حذف عوامل مختلف وجود داشته باشد.

آکنه گربه ها

آکنه گربه ها می تواند به دلیل جراحات شدید پوستی به طور ثانویه با باکتری یا مخمر عفونی شود. این مشکل توسط دامپزشک شما با انجام معاینه کامل بالینی و حذف دیگر عوامل بیماری های پوستی با استفاده از تست های پوستی مختلف (مانند آلرژی پوستی)، تشخیص داده می شود. آکنه گربه ها وضعیتی است که معمولا درمان نمی شود اما تنها می تــوان با درمان دوره ای یا مــداوم آن را کنترل کرد.

دامپزشک محصولاتی را که می توانید برای درمان بیماری های پوستی و آلرژی گربه تان اســتفاده کنید، برای شما تجویز می کند. اگر باکتری وجود دارد آنتی بیوتیک ها می توانند کمک کننده باشند. در موارد التهاب شدید، دامپزشک شما ممکن است یک دوره کورتیکواســتروئید تجویز نماید .

بیماری قارچی

درمان بیماری های پوستی و آلرژی گربه و بیماری قارچی می تواند هفته هــای زیادی به طول انجامد و تا زمانی که دو کشت قارچ منفی شود بایســتی ادامه یابد. درمان های معمول استفاده شده اغلب به صورت ترکیبی شــامل کرم هــای موضعی، شــامپوهای درمانی یا داروهای ضد قارچ خوراکی بسته به شدت عفونت دارد .

آلرژی به کک

افزایش حساســیت به گزش کک یا آلرژی به کک متداول ترین علت بیماری پوستی در گربه هاســت. آلرژی به کک می تواند علت خارش شدید و جراحات پوســتی باشد حتی زمانی که کک ها در گربه شــما دیده نمی شوند. معمولا جراحات پوســتی مانند مو ریختگی، پوســته و قرمزی پوست می تواند در سر، پشت گردن، قاعده دم و کشاله ران دیده شود. درمان بیماری های پوستی و آلرژی گربه مرتبط ممکن اســت نیاز به آنتی بیوتیک ها، شامپوهای درمانی یا کرم های موضعی داشته باشد.

آلرژی های غذایی

گربه ها ممکن اســت به غذایی که می خورند آلــرژی نشــان دهند. آلــرژی هــای غذایی در گربه ها می تواند در هر ســن و هــر نژاد ایجاد شــود. آلرژی های غذایــی در گربه ها معمولا به پروتئین با بیشــترین احتمــال برای مرغ، ماهی، تخم مرغ و گوشــت گاو ایجاد شود. گربه های مبتــلا معمولا هیچ خارش فصلی با جراحات پوســتی در صورت، اطراف چشم ها، گوش ها و گردن ندارند. بعضی از گربه ها همچنین ممکن اســت علایم گوارشی آلرژی غذایی شــامل استفراغ، اســهال و افزایش حرکات روده را نیز نشان دهند.

علــل مشــکلات پوســتی در گربه ها متعدد اســت. تنهــا یک دامپزشــک می تواند تشــخیص، درمان بیماری های پوستی و آلرژی گربه و توصیه های لازم برای بیماری پوســتی گربه شــما را انجام دهد. به خاطر بســپارید تغذیــه می تواند نقــش مهمی در درمان بیماری های پوستی و آلرژی گربه داشته باشد.

دیدگاه ها بسته شده است