*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی حیوان خانگی

سونوگرافی حیوانات خانگی
سونوگرافی حیوانات خانگی
سپتامبر 6, 2019
صدور شناسنامه حیوانات خانگی
صدور شناسنامه حیوانات خانگی
سپتامبر 6, 2019
الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی حیوان خانگی

الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی حیوان خانگی

الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی حیوان خانگی

الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی حیوان خانگی

سونوگرافی، اتوسکوپی، افتالموسکوپی، لارنگوسکوپی، الکتروکاردیوگرافی و لاپاراسکوپی و ..

دیدگاه ها بسته شده است