*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی

آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی

آزمایشگاه خونگیری حیوانات خانگی