*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی