*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی – دارای بورد تخصصی جراحی

دکتر دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی
دکتر دامپزشک متخصص داخلی حیوانات خانگی
سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی
دکتر دامپزشک متخصص پرندگان زینتی
سپتامبر 6, 2019

دکتر دامپزشک متخصص جراحی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی دارای بورد تخصصی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی دارای بورد تخصصی – دارای بورد تخصصی جراحی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی

دیدگاه ها بسته شده است