*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دامپزشک PhD بیماری های سرطان از دانشگاه علوم پزشکی وین

دکتر دامپزشک پی اچ دی PHD مولکولار رادیو بایولوژی حیوانات خانگی

دامپزشک PhD بیماری های سرطان از دانشگاه علوم پزشکی وین