*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست