*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

تصاویر کلینیک حیوانات

گالری تصاویر کلینیک حیوانات خانگی دکتر سینا