*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

واکسیناسیون و تزریقات حیوانات در محل

سپتامبر 6, 2019
واکسیناسیون و تزریقات حیوانات خانگی در محل

واکسیناسیون و تزریقات حیوانات خانگی در محل

واکسیناسیون و تزریقات حیوانات خانگی در محل واکسیناسیون و تزریقات در محل با خودرو های مجهز به تجهیزات اورژانس واکسیناسیون و تزریقات حیوانات خانگی در محل […]