*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

– دکتر محمد هژیر علایی – دارای بورد تخصصی جراحی

سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی

دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی – دکتر محمد هژیر علایی – دارای بورد تخصصی جراحی

دکتر محمد هژیر علایی دکتر دامپزشک متخصص جراحی دارای بورد تخصصی – دکتر محمد هژیر علایی دکتر دامپزشک متخصص جراحی حیوانات خانگی دارای بورد تخصصی – […]