*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

– دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین

سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین

دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست از دانشگاه وین دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای […]