*** پذیرش از ساعت 14 تا 20:30 با تعیین وقت قبلی - پوشیدن ماسک اجباری است.

دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست

سپتامبر 6, 2019
دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست

دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست – دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین

دکتر روحیه یکانی – فلو پوست از دانشگاه وین دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای فلوشیپ بیماری های پوست از دانشگاه وین دکتر دامپزشک حیوانات خانگی دارای […]